Body & Beats

Welkom bij Body & Beats, het leukste en gezelligste Lifestyle Fitnesscentrum van Tegelen en omgeving.

Openingstijden
Ma t/m Do: 07:00 - 22:00
Vrij: 07:00 - 21:00
Za & Zo: 08:00 - 16:00

077-7600606

ERKENKAMP 9, 5931BR, TEGELEN

Top

Algemene Voorwaarden

1. Aanmelding

Door een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier in te leveren, meldt u zich aan voor de sportactiviteiten bij Lifestyle-& coaching fitnesscentrum Body&Beats in Tegelen.  Door dit formulier te ondertekenen, verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven. Het inschrijfformulier moet worden ondertekend door de betalingsplichtige; een meerderjarige vanaf 18 jaar. Dit kan ook zijn de vader en/of moeder, voogd en/of voogdes, één van de verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers van een minderjarige. Een handtekening van de minderjarige is in dit geval ook vereist.

U gaat een abonnement aan voor de duur van het contract dat u hebt ondertekend. De maandelijkse contributie wordt vooraf, tegen het einde van de maand automatisch afgeschreven van het door u opgegeven bank-/ gironummer.

De eerste afschrijving omvat de resterende dagen vanaf datum van inschrijving, het startgeld, de evt. aanschaf van het pasje en het bedrag voor de daarop volgende maand.

U gaat het contract aan voor een specifiek aantal maanden. Dit betekent dat u pas aan uw contractuele verplichting voldaan hebt als u alle maandtermijnen hebt voldaan. Als u dus bijv. het abonnement bevriest of door omstandigheden er maanden niet betaald kunnen of hoeven te worden dan schuift het termijn net zo lang door totdat u alle maanden waarvoor u hebt getekend hebt voldaan.

 

2. Betalingswijze

De betaling van het abonnement geschiedt via een machtiging voor automatische incasso. Het is belangrijk dat er voldoende saldo op uw bankrekening staat en u een rekeningnummer doorgeeft zonder incassoblokkade. 
Mocht er een storno of onterechte terugboeking van uw kant plaatsvinden dan ontvangt u een kosteloze herinnering hierover. U hebt dan alsnog 14 dagen de tijd om uw lidmaatschapsgeld te voldoen. Mocht u na 3 herinneringen het verschuldigde bedrag nog steeds niet hebben voldaan dan zal er een incassobureau ingeschakeld worden om alsnog het abonnement te innen. U betaalt dan bovenop het verschuldigde bedrag incassokosten ten bedrage van 15% van het verschuldigde bedrag met een wettelijk minimum van €40.

 

3. Opzegging

De opzegtermijn is één maand. Opzeggen kan alleen schriftelijk via een opzegformulier persoonlijk op de vestiging bij Body&Beats in te leveren met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

Tussentijdse opzegging van uw lidmaatschap gedurende de duur van het contract is alleen mogelijk vanwege een verhuizing waarbij het nieuwe woonadres minstens 20km verwijderd is van Body&Beats. Een inschrijfbewijs van het nieuwe adres dient overlegd te worden om tussentijds op te kunnen zeggen. Na afloop van het contract wordt het lidmaatschap steeds stilzwijgend verlengd met 1 maand totdat u het opzegformulier invult en persoonlijk inlevert bij de vestiging van Body&Beats.

 

4. Jongerentarief

Voor jongeren t/m 23 jaar gelden voordelige tarieven. Zodra de persoon die een jongerentarief heeft ouder wordt en buiten één van de  jongerentarieven valt zal automatisch de opvolgende maand het nieuwe, dan geldende tarief ingaan. Dit gebeurt automatisch zonder verdere melding vanuit Body&Beats. Bijv. een persoon wordt 24 jaar oud in mei, dan valt hij/zij automatisch vanaf juni in het normale tarief.

 

5. Bevriezingen

Voor uw eigen vakanties e.d. kan het lidmaatschap niet bevroren worden, dit zit al in de prijs verwerkt. Tussentijdse bevriezingen van het lidmaatschap kan alleen bij  zwangerschappen, zware blessures of ziektes die langer dan een maand gaan duren. De maximale termijn van een bevriezing is 2 aaneengesloten maanden per jaar tenzij zeer duidelijk aantoonbaar is dat een langere bevriezing nodig is. Een aantekening van arts of therapeut moet dan overlegd worden. Tussentijdse bevriezingen op deze gronden kunnen alleen plaatsvinden als er een nieuwe hervattingsdatum gegeven wordt bij de bevriezing. Tijdens een bevriezing zal er geen abonnementsgeld geïncasseerd worden en de einddatum van het contract zal evenredig doorschuiven naar rato van de bevriezing.

 

6. Pasjes

Om toegang tot het centrum te krijgen en/of gebruik van de MyCircle te maken dienen pasjes aangeschaft te worden. Bij verlies of onherstelbare schade van deze pasjes dienen nieuwe pasjes aangeschaft te worden. Een nieuwe fitness pas kost €5 en de MyCircle pas kost €10.

 

7. Recht van Body&Beats

De directie van Body&Beats kan besluiten een lid de toegang tot het centrum te ontzeggen, bijvoorbeeld bij een ernstige betalingsachterstand of vanwege ernstig wangedrag. Onder ernstig wangedrag kan o.a., maar niet uitsluitend, verstaan worden verbaal en/of lichamelijk geweld, seksuele intimidatie en/of discriminatie jegens personeel of andere leden. Dit leidt, bij bewezenverklaring, tot het definitief weigeren van de toegang tot Body&beats zonder restitutie.

De verplichting tot betaling van het abonnement blijft dan wel bestaan.
Body&Beats kan het lesrooster, aanbod van apparatuur en/of openingstijden aanpassen. Dit wordt vanzelfsprekend tijdig gecommuniceerd.  Body&Beats behoudt zich het recht voor om af te wijken van de verstrekte informatie, zoals namen van docenten, tijden en prijzen. In de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Body&Beats.

 

8. Abonnementen

Alle prijzen kunnen automatisch elk jaar aangepast worden met een jaarlijkse prijsindexering gebaseerd op de CBS prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie. Wettelijke prijsstijgingen zoals BTW verhogingen kunnen ook plaatsvinden indien ze vanuit de overheid worden opgelegd. Deze genoemde prijsstijgingen zullen altijd ruim van te voren aangekondigd worden en kunnen niet als reden gebruikt worden om vroegtijdig een abonnement op te zeggen als ze binnen de daadwerkelijke indexerings- of wettelijke stijgingen blijven.

Abonnementen kunnen tijdens de contractduur wel geupgrade worden maar niet gedowngrade worden.

 

9. Aansprakelijkheid

U wordt vriendelijk verzocht om waardevolle spullen zo veel mogelijk thuis te laten en spullen van waarde op te bergen in de kluisjes.
Leden gebruiken de faciliteiten op eigen risico en Body and Beats kan geen aansprakelijkheid en claims accepteren voor schade ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de faciliteiten. Body&Beats  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel ondervonden tijdens de lessen of demotrainingen.  Body and Beats is niet aansprakelijk voor diefstal, schade aan en/of zoek raken van uw eigendommen. Dit geldt eveneens voor de heen -en terugweg van lessen, workshops, optredens en wedstrijden.
In het geval dat Body&Beats, door aantoonbare nalatigheid, toch aansprakelijk gesteld kan worden, is het maximaal uit te keren bedrag voor materiële schade gelimiteerd tot €150 per gebeurtenis en bij lichamelijk letsel gelimiteerd tot €2.500.000
per gebeurtenis.

 

10. Self service uren

Body&Beats kent ook een aantal self service uren. Momenteel zijn deze uren op ma t/m vr 07.00-08.30uur, za & zo 08.00-09.00uur en za & zo 13.00-16.00uur. Deze tijden kunnen gewijzigd worden. Tijdens de self service uren is er geen personeel in het pand. U traint ook dan op eigen risico. Tijdens de self service uren liggen er horloges klaar die u kunt dragen  met een noodknop dat gekoppeld is aan een alarmcentrale. Douches, wc’s, groepsles zalen en het koffieapparaat zijn niet toegankelijk tijdens self service uren.

Het is verboden om uw pasje uit te lenen of toegang te verlenen aan een persoon dat geen lid is van Body&Beats. Bij het overtreden van deze regel gaat u automatisch een extra onbeperkt abonnement van 3 maanden aan.

 

11. Huisregels Body&Beats

 • De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden;
 • Drinken mag alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden in de sportruimtes;
 • Roken in of rondom het pand (incl.parkeerplaats) en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is verboden en leidt tot directe ontbinding van het abonnement zonder restitutie.         
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimtes;
 • Bellen is niet toegestaan in de sportruimtes, ook andere activiteiten met de telefoon die overlast kunnen veroorzaken voor anderen zijn niet toegestaan;
 • Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van Body&Beats;
 • Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimtes;
 • Kinderen onder de 12 jaar zijn niet toegestaan in de sportruimtes tenzij voor specifieke kinderlessen;
 • Opbergen van eigendommen kan in de lockers. Het gebruik van de lockers geschiedt volledig op eigen risico. Geen eigendommen achterlaten in de lockers, deze worden dagelijks gecontroleerd en leeggemaakt;
 • Het gebruik van een handdoek op de toestellen tijdens de training is verplicht;
 • Het is verplicht schone en gepaste sportschoenen (geen slippers of sandalen) en gepaste sportkledij te dragen. In de fitnessruimte dient gedragen bovenkleding een (kleine) mouw te hebben en het gehele bovenlichaam te bedekken. Petten, mutsen en andere hoofdbedekkende kleding zijn niet toegestaan. Korte Hijabs zijn toegestaan indien ze van de sportvariant zijn. De haren mogen volledig bedekt zijn maar uit veiligheidsoverweging schouders en lager niet
 • Het is verplicht om de apparatuur vrij van zweet achter te laten;
 • Na training dienen alle materialen (dus ook schijven) teruggelegd te worden op de daarvoor bestemde plaatsen;
 • Het is niet toegestaan meerdere machines of bankjes tegelijk bezet te houden;
 • Badkleding is niet toegestaan in de douche gedeelten van de kleedkamers;
 • In verband met hygiëne is het niet toegestaan te scheren in de kleedkamers;
 • Spinningschoenen mogen alléén in de spinningzaal gedragen worden.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld, seksuele intimidatie en discriminatie jegens personeel of andere leden wordt niet getolereerd en leidt, bij bewezenverklaring, tot het definitief weigeren van de toegang tot Body&beats zonder restitutie.

 

12. Persoonsgegevens

 • Eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens betreffende adres, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN ect. dient u tijdig aan Body&Beats door te geven.
 • Body&Beats verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), op een wijze en voor de doeleinden, zoals hieronder nader omschreven.
 • Body&Beats verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de lid/deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden, zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Body&Beats
 • Voor u en onze veiligheid hangen er in de fitnesszaal en buiten camera’s. De beelden worden niet actief gemonitord en worden alleen door de directie teruggekeken in geval van calamiteiten of grove overtreding van de huisregels. De beelden worden maximaal 4 weken bewaard waarna ze overschreven worden.
 • Tijdens de lessen/activiteiten van Body&Beats kunnen er foto- en filmopnamen worden gemaakt, welke worden gebruikt voor de website, social media en promotionele doeleinden van Body&Beats. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden verklaart u hier geen bezwaar tegen te hebben. Uiteraard kunt u te allen tijde ter plekke aangeven dat u niet wilt dat u op de foto/film komt.

 

Deze voorwaarden kunnen in de loop van de tijd aangepast worden. Voor de meest actuele voorwaarden neem s.v.p. contact op met ons.